آنتن

10 کالا

با تعیین آنتن شناسایی در مجاورت هر صندوق پول به جای خروجی ، مجرمین بالقوه با کارمندان فروشگاه مجاورت نزدیک تری داشته و سریع تر می توان آن ها را شناسایی کرد.