گیت فروشگاهی

13 کالا

گیت فروشگاهی سیستمی است که به جلوگیری از سرقت از فروشگاه ها  کمک می کند.گیت فروشگاهی یا همان ناظر الکترونیکی کالا یک روش تکنولوژیکی برای جلوگیری از سرقت در فروشگاه های خرده فروشی ، سرقت کتاب از کتاب خانه ها یا دزدیدن اموال از ساختمان های اداری است.