تگ و لیبل

5 کالا

تگ های این سیستم ها از نواری از فلز آمورف ساخته شده اند. صوتی مغناطیسی از این جهت که از دو نوار مغناطیسی متراکم ساخته می شوند ، مشابه تگ های مغناطیسی هستند. این تگ ها در اصل یک مدار مخزن LC هستند.