آگاهی موقعیتی آتش توسط دوربینهای شبکه ای

دوربین آتش

آگاهی موقعیتی آتش توسط دوربینهای شبکه ای

 

با بکارگیری ازدوربینهای ضبط تصویر شبکه ای به عنوان تشخیص دهنده ، باعث بوجود آمدن آگاهی موقعیتی فوری و امنیت شخصی میشود. تصویر دوربین مداربسته همچنین تاخیر مربوط به تایید وجود آتش ازطریق تماس باآتش نشانی راکاهش خواهد داد. ولی ازطرفی هم تشخیص فوری الارم اشتباهی یا نویزی راهم کمک میکند. و چون این تکنولوژی بر روی یک شبکه مستقر است ، تصویر دوربین مداربسته درغیر ازمحلی که دوربین مداربسته نصب شده است ، جایی دیگر مثل دفتر مرکزی نیز قابل مشاهده خواهد بود.

بااستفاده ازیک گوشی هوشمند میتوان اطلاعاتی ازموقعیت خود بدست آوریم. سیستمهای تصویری دوربین مداربسته به طور مرتب تصاویر دوربین مداربسته راضبط کرده و این کار درکمک به بازسازی و پیدا کردن علت سرعت خواهد بخشید. این کار منجر به جلوگیری سرقت و آتش سوزیهای عمدی خواهد شد.

دوربینهای مداربسته توانایی تشخیص دود درنور بسیار اندک راهم دارند ولی برای این تشخیص حداقل سطح نور لازم میباشد که معمولا بوسیله لامپ های کم نور فراهم میشود.

تولیدکنندگان ازنور ماورای بنفش نیز که توانایی تشخیص دودرا دریک منطقه تاریک دارد نیز استفاده میکنند اما برخی ازسوختها مانند الکل و یا هیدروژن هنگام سوختن خیلی روشن هستند و در تصاویر دوربین مداربسته چندان قابل مشاهده نیستند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها